Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez EDUTECHNOLOGIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach Dolnych.

§1.

1. Wszelkie zwroty bezpośrednie takie jak „Tobie”, „Ty”, „Ci” oraz podobne dotyczą użytkownika
odwiedzającego stronę internetową: https://edutechnologies.eu i korzystającego z jej usług (adresata niniejszej polityki prywatności).

2. Pozostałe definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności:
a) Spółka – usługodawca świadczący usługę za pośrednictwem serwisu, będący jednocześnie
Administratorem Danych Osobowych;
b) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
c) usługa – usługi świadczone przez Spółkę i dostępne w serwisie;
d) serwis – strona internetowa https://edutechnologies.eu, aplikacja mobilna „matma na luzie dla klas 7-8”, aplikacja mobilna „matma na luzie dla klas 5-6”, aplikacja mobilna „matma na luzie dla klasy 4”, aplikacja mobilna „fizyka na luzie dla klas 7-8”, aplikacja mobilna „chemia na luzie dla klas 7-8” oraz świadczone za ich pośrednictwem usługi;
e) dane osobowe / dane – wszelkie uzyskane od Ciebie w ramach usługi i serwisu informacje,
które mogą pozwolić Cię zidentyfikować, szerszą definicję znajdziesz w art. 4 pkt 1 RODO;
f) przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji jakie wykonuje się na danych osobowych
– w szczególności zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie tych danych

§2.

Administratorem Twoich danych jest Spółka, a więc: EDUTECHNOLOGIES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach Dolnych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000838626.

§3.

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkową lub niezgodną z prawem utratą lub zniszczeniem, niedozwolonemu ujawnieniu oraz wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

§4.

Spółka przetwarza dane, które podajesz w ramach dostępnych na stronie formularzy lub udostępniasz je w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci konta w serwisie oraz umożliwienia Ci korzystania z poszczególnych usług, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po serwisie, czyli m.in. te które znajdują się w tzw. plikach cookies.

§5.

Cel, podstawa prawna oraz okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
Rejestracja w Serwisieart. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie w celu
wykonania umowy)
do momentu wygaśnięcia umowy
pomiędzy Spółką a użytkownikiem – do
momentu usunięcia konta
użytkownika.
Świadczenie usługi na
rzecz Użytkowników
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie w celu
wykonania umowy)
do momentu przedawnienia roszczeń
związanych z wykonaniem usługi.
Prawidłowe
funkcjonowanie serwisu,
zapewnienie dostępu do
serwisu
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie w celu
wykonania umowy)
do momentu przedawnienia roszczeń
związanych z wykonaniem usługi.
Pomiary statystyczneart. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie w celu
wykonania umowy)
do momentu przedawnienia roszczeń
związanych z wykonaniem usługi
Marketing własnyart. 6 ust. 1 lit. f RODOdo momentu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu
Wysyłka newslettera art. 6 ust. 1 lit. f RODOdo czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu

§6.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie, niepodanie danych oznaczonych w ramach usługi jako niezbędne jest konieczne do świadczenia usług na Twoją rzecz. W przypadku gdy podasz nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane osobowe spółka nie będzie mogła zrealizować usług na Twoją rzecz.

2. W przypadku uzyskania przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o korzystaniu z serwisu przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Spółka może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

§7.

1. Spółka, w określonych okolicznościach i na warunkach określonych w prawie, może przekazywać Twoje dane do innych podmiotów w tym także do podmiotów z państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Są to zaufane podmioty przetwarzające, gwarantujące dochowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania, którym powierzono dokonanie pewnych czynności, tak aby najlepiej jak to możliwe zrealizować świadczone Ci usługi.

2. Możliwe jest także przekazanie Twoich danych osobowych władzom państwowym, jednak tylko wówczas, gdy na Spółce będzie ciążył w takiej sytuacji prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§8.

1. Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym do uzyskania kopii danych;
b) prawo żądania sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych w RODO);
d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie tej
zgody. Z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2. Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się ze Spółką za pośrednictwem adresu e-mail:
kontakt@edutechnologies.eu

§9.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka oraz podmioty, którym Spółka przekazuje Twoje dane, czyli przykładowo podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi techniczne, w tym analityczne oraz marketingowe. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

§10.

1. Ze względu na okres funkcjonowania cookies i innych podobnych technologii, stosuje się dwa
zasadnicze rodzaje tych plików:
a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej);
b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

2. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosuje się ich
następujące rodzaje:
a) niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania
c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji;
d) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz;
e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich
zainteresowań;
f) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji

§11.

Pliki cookies i inne podobne technologie są stosowane w celach:
a) świadczenia usług;
b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej
podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego
miejsce zamieszkania i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania
użytkownikowi tej samej reklamy

§12.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że Spółka będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia Ci pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i innych. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

§13.

Kontakt ze Spółką w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@edutechnologies.eu.

§14.

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom, w szczególności w celu dostosowania jej postanowień do zmieniającego się porządku prawnego. Obowiązująca wersja polityki prywatności jest dostępna pod adresem: https://edutechnologies.eu/dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf w formie umożliwiającej jej skopiowanie, pobranie na dysk twardy oraz wydruk.

facebook instagram pinterest tiktok twitter youtube linkedin